Cirkulär ekonomi

CIRKULÄR EKONOMI I PRAKTIKEN

”Genom Nordic Plastic Recycling tar vi ansvar för återvinning av våra produkter. Det långsiktiga målet är att kunna erbjuda alla våra kunder cirkulär ekonomi i praktiken”, säger Dag Eirik Thomassen som är VD på Cipax i Norge.

 

PRODUCENTANSVAR

Cipax gick under 2016 in som delägare i ett norskt samarbetsprojekt som nu marknadsförs under namnet Nordic Plastic Recycling. Verksamheten drivs tillsammans med branschkollegor och har som syfte att hantera återtag av de involverade företagens egna produkter och öka återvinningen av plastmaterial. För Cipax del handlar det initialt om att ta hand om de båtar som företaget tillverkar och marknadsför under varumärkena Pioner och Steady, när livslängden för dessa nått sitt slut.

”Vi ska ta kontroll över hela värdekedjan, det är vårt ansvar som producent och också en del i vårt långsiktiga hållbarhetsarbete. Våra produkter är till 100 procent återvinningsbara men infrastrukturen, tekniken och kunskapen för att ta emot och återvinna dem finns inte på plats idag. Genom Nordic Plastic Recycling ska vi ändra på det”, säger Dag Eirik.

ÅTERTAG AV BÅTAR

Det ska vara enkelt för kunden att lämna in sin båt för återvinning och därför arbetar Cipax med att utöka nätet av samarbetspartners för att komma närmare kunderna rent geografiskt. Men det ställs höga krav på dessa partners förmåga att sortera ut i rätt fraktioner. ”Det är viktigt att den kompetensen finns hos våra samarbetspartners, för den största utmaningen idag är tillgången till återvunnet material i en hög och jämn kvalitet”, menar Dag Eirik.

Under återvinningsprocessen hos Nordic Plastic Recycling sorteras det återtagna materialet i två olika fraktioner med separata produktionslinjer. ”Det material som håller en så hög kvalitet att vi kan använda det på nytt i vår egen tillverkning av rotationsgjutna produkter har en enskild isolerad linje. I fraktion nummer två hamnar utrangerade produkter i övriga återvinningsbara material som vi kan nyttja till andra produktionsmetoder. Självklart har vi mycket höga krav på kvaliteten och genomför löpande kvalitetstester på det återvunna materialet innan det kan gå i produktion på nytt”.

HÅLLBARHETSTÄNK I ALLT VI GÖR

Framtidens kunder kommer inte att nöja sig med att den produkt de köper är tillverkad av ett material som är till 100 procent återvinningsbart. De vill också veta att cirkulariteten fortsätter när produkten har nått slutet av sin livslängd. ”De vill känna sig trygga med att uttjänta artiklar återtas av oss producenter och går in i kretsloppet på nytt. Kunderna förväntar sig att vi ska sluta cirkeln”, säger Dag Eirik och fortsätter:

”Det är viktigt för oss som producent att ha en aktiv roll i hela produktens livscykel och tänka hållbarhet i allt vi gör – från produktdesign till produktion och återtag. Allteftersom nya miljödirektiv från EU träder i kraft kommer producentansvaret att skärpas ytterligare framöver och då har vi, via aktiviteterna inom Nordic Plastic Recycling, positionerat oss i absolut framkant”.

OM NORDIC PLASTIC RECYCLING

Nordic Plastic Recycling är en industriell aktör som främjar den cirkulära ekonomin genom att utveckla hållbara lösningar för återvinning och återanvändning av plastmaterial. Genom etableringen kan marknaden returnera utrangerade produkter för återvinning och de nordiska aktörerna inom plastindustrin får möjligheter att returnera avfall från den egna produktionen. Etableringen kommer även att bidra till minskad miljöpåverkan genom stärkt resurseffektivitet och minskad råvaruutvinning. Nordic Plastic Recycling AS grundades i slutet av 2016.