Skapar värde genom cirkularitet

 

Som en aktör inom plastindustrin är det vårt ansvar att se till att materialet stannar kvar i loopen och att vår påverkan på klimatet är så litet som möjligt. Vi arbetar med hållbarhet inom alla områden och vårt hållbarhetsarbete är en naturlig del av vårt dagliga arbete, både på kort och lång sikt. Genom att aktivt arbeta med hållbarhet i alla led skapar vi långsiktig tillväxt och ett ökat värde för alla som använder våra produkter men framför allt för kommande generationer.

Vårt hållbarhetsarbete grundar sig på koncernens hållbarhetspolicy. Denna utgår från FN:s Global Compact, som omfattar tio principer baserade på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption.

Vårt hållbarhetsarbete fokuserar på:


•    Klimatutsläpp
•    Energianvändning och energislag
•    Materialanvändning
•    Avfallshantering
•    Employer branding
•    Kvalitet
•    Ekonomiskt resultat
 

Hållbarhetsrapportering

Sedan 2017 redovisar XANO koncernens gemensamma hållbarhetsarbete i en årlig hållbarhetsrapport. Då man önskade en samlad bild av hållbarhetsaktiviteterna i koncernens företag arbetades en hållbarhetspolicy fram centralt som samtliga enheter implementerade. Under 2018 antog styrelsen en hållbarhetsstrategi som beskriver den övergripande inriktningen för det fortsatta arbetet. Vidare formulerades strävansmål för förbättringar inom utvalda områden avseende miljö och personal. Läs mer i XANOs årliga hållbarhetsrapport. 

Koldioxidavtryck på produktnivå

Vi har i samarbete med en extern part utvecklat en modell för att beräkna koldioxidavtrycket för våra produkter från råmaterialtillverkning till leverans från vårt lager (känt som "vagga till grind"). Detta initiativ är en del av Europas övergång till en mer cirkulär ekonomi och i linje med den nya EU-lagstiftningen, ESPR (Ecodesign Sustainable Products Regulation). Vi strävar nu mot att implementera klimatberäkningar för alla våra CPX Standardprodukter. Redan nu finns data tillgänglig för de flesta av våra egentillverkade produkter här på vår webbplats. Värdena avser klimatpåverkan i kilogram CO2-ekvivalenter och inkluderar råmaterialtillverkning, transport av råmaterial, vår tillverkningsprocess, eventuella tillsatser samt transport till vårt lager i det land där försäljningen sker.

För kundspecifika rotationsgjutna produkter kan vi göra en skräddarsydd beräkning av klimatavtrycket för just er produkt.
 

Läs mer om hur vi har räknat

Plast är bäst ur ett livscykel- och miljöperspektiv!

På vårt uppdrag har Ramboll genomfört en oberoende livscykelanalys som granskats av WSP där våra produkters miljöpåverkan från råmaterial till avfall kontrolleras. Produkter tillverkade i polyeten-plast, rostfritt stål samt glasfiber jämfördes.

Resultatet visade tydligt att polyeten har lägst påverkan på klimatet och miljön.

Läs raporten

VI TAR HÅLLBARHET TILL NÄSTA NIVÅ

VI TAR HÅLLBARHET TILL NÄSTA NIVÅ GENOM ATT ANVÄNDA 100% ÅTERVUNNEN POLYETEN I TILLVERKNINGEN AV CPX STANDARDPRODUKTER

Läs hela artikeln

CIRKULÄR EKONOMI I PRAKTIKEN

”Genom Nordic Plastic Recycling tar vi ansvar för återvinning av våra produkter. Det långsiktiga målet är att kunna erbjuda alla våra kunder cirkulär ekonomi i praktiken”, säger Dag Eirik Thomassen som är VD på Cipax i Norge.

Läs mer

100% förnybar el

För att driva verksamhetens produktionsprocesser krävs energi. Vi arbetar kontinuerligt med energikartläggning vilket har lett till att ett antal specifika åtgärder har genomförts som inneburit energibesparing och minskade koldioxidutsläpp. Vi kan sedan en tid tillbaka stoltsera med att Cipax AB köper el från 100% förnybara energikällor. 

Miljöintyg 100% förnybart