Vi arbetar för hållbarhet

Miljö är viktigt för oss på Cipax , där ständiga förbättringar är en viktig del. Att vi är certifierade är en kvittens för dig som kund att vi jobbar strukturerat i detta arbete.

Alla bolagen är certifierade enligt ISO 14001. Utöver dessa har vi även ett antal andra mer specifika certifieringar.

Cipax har genomfört en oberoende, granskad undersökning där våra produkters livscykel har analyserats. Resultatet visade att plast (Polyten) är det bästa alternativet ur en total miljöpåverkan.

Läs mer i rapport-LCA-se.pdf

Uppförandekod för leverantörer

XANO-koncernen omfattar nischade teknikföretag som erbjuder tillverknings- och utvecklingstjänster för industriprodukter och automationsutrustning.
För XANO innebär hållbarhet att ta ansvar för hur koncernens verksamhet påverkar samhället ur ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Som ett led i XANOs aktiva arbete med att välja affärspartners (nedan ”leverantör”) som står för samma ansvarstagande, har följande uppförandekod arbetats fram. Målet är att främja gemensamma värderingar och prioriteringar i hela leverantörskedjan.

Denna uppförandekod gäller för de företag och organisationer som utför uppdrag å XANO-koncernens vägnar och specificerar de minimikrav som XANO Industri AB ställer.

Uppförandekoden tar sin grund i FN:s Global Compact, vilken i sin tur baseras på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s konventioner om grundläggande rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption. Samtliga leverantörer förväntas ha en god kunskap om FN:s Global Compact samt efterleva dess principer.

Uppförandekoden har upprättats på svenska respektive engelska och är tillämpbar på dessa språk.