Vi är certifierade!

 

Kvalitet är viktigt. Det gäller oss, men ännu mer för de kunder som köper plastprodukter av oss.

 

Vår ISO-certifiering är ett bevis på att vi garanterar högsta kvalitet. 

• Ökad medvetenhet om kvalitet och tillförlitlighet som organisation
• Kontinuerlig förbättring av processer genom internrevisioner
• Internationell standard för kvalitetsledningssystem

Alla Cipax-bolagen är ISO certifierade och som bevis på vår förmåga att leverera till fordonsindustrin är vi även certifierade enligt IATF 16949 i Sverige och Estland.

Utöver dessa har vi även ett antal mer specifika eller lokala certifieringar. 
 

Uppförandekod för leverantörer

XANO-koncernen omfattar nischade teknikföretag som erbjuder tillverknings- och utvecklingstjänster för industriprodukter och automationsutrustning.
För XANO innebär hållbarhet att ta ansvar för hur koncernens verksamhet påverkar samhället ur ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Som ett led i XANOs aktiva arbete med att välja affärspartners (nedan ”leverantör”) som står för samma ansvarstagande, har följande uppförandekod arbetats fram. Målet är att främja gemensamma värderingar och prioriteringar i hela leverantörskedjan.

Denna uppförandekod gäller för de företag och organisationer som utför uppdrag å XANO-koncernens vägnar och specificerar de minimikrav som XANO Industri AB ställer.

Uppförandekoden tar sin grund i FN:s Global Compact, vilken i sin tur baseras på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s konventioner om grundläggande rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption. Samtliga leverantörer förväntas ha en god kunskap om FN:s Global Compact samt efterleva dess principer.

Uppförandekoden har upprättats på svenska respektive engelska och är tillämpbar på dessa språk.

Uppförandekod för leverantörer