Vi er sertifisert!

 

Kvalitet er viktig. Dette gjelder for oss, men i enda større grad for kundene som kjøper plastprodukter av oss.

Vår ISO-sertifisering er et bevis på at vi garanterer den høyeste kvaliteten. 

• Økt bevissthet om kvalitet og pålitelighet som organisasjon
• Kontinuerlig forbedring av prosesser gjennom interne revisjoner
• Internasjonal standard for kvalitetsstyringssystemer

Alle Cipax-selskaper er ISO-sertifisert, og som bevis på vår evne til å levere til kjøretøyindustrien er vi også sertifisert i henhold til IATF 16949 i Sverige og Estland.

I tillegg til disse har vi også en rekke mer spesifikke eller lokale sertifiseringer. 
 

 

Cipax miljøpolicy

1. Cipax skal levere framtidsrettede produkter, systemer og tjenster av høy kvalitet.

Dette betyr at vi skal,
-- legge vekt på utvikling av kompetanse hos våre medarbeidere.
-- legge vekt på produktutvikling og innovasjon.

2. Cipax skal forvalte plast i et kretsløpsperspektiv.

Dette betyr at vi skal,
-- søke å oppnå en høy grad av gjenbruk og gjenvinning av våre produkter.
-- integrere miljøhensyn i design og utvikling av nye produkter.

3. Cipax skal alltid arbeide i overensstemmelse med gjeldende lover og regler.

Dette inkluderer Xano's' Code of Construct.

4. Cipax skal arbeide for kontinuerlig forbedring og forebygging av forurensing.

Dette betyr blant annet at vi skal
-- søke å optimalisere material- og energiforbruk.
-- søke å oppnå best mulig avfallshåndtering.

5. Cipax skal vise åpenhet i miljøspørsmål.

Dette betyr at vi skal
-- ha en høy grad av informasjons- og erfaringsutveklsling internt.
-- informere åpent eksternt om vårt arbeid på forespørsel.

Etiske retningslinjer for leverandører

XANO-konsernet omfatter nisjeteknologiselskaper som tilbyr produksjons- og utviklingstjenester for industriprodukter og automatiseringsutstyr.
For XANO innebærer bærekraft å ta ansvar for hvordan konsernets virksomhet påvirker samfunnet fra et miljømessig, sosialt og økonomisk perspektiv. Som et ledd i XANOs aktive arbeid med å velge forretningspartnere (heretter «leverandør») som står for det samme ansvaret, er følgende etiske retningslinjer blitt utarbeidet.

Målet er å fremme felles verdier og prioriteringer i hele leverandørkjeden.
Disse etiske retningslinjene gjelder for de selskapene og organisasjonene som utfører oppdrag på vegne av XANO-konsernet, og spesifiserer minimumskravene som stilles av XANO Industri AB.

De etiske retningslinjene er basert på UN Global Compact, som i sin tur er basert på FNs menneskerettighetserklæring, ILOs konvensjoner om grunnleggende rettigheter i arbeidslivet, Rio-erklæringen samt FNs konvensjon mot korrupsjon. Alle leverandører forventes å ha god kjennskap til UN Global Compact samt etterleve organisasjonens prinsipper.

Retningslinjene er blitt utarbeidet på både svensk og engelsk, og kommer til anvendelse på disse språkene.
 

Etiske retningslinjer for leverandører