CPX Avloppsanläggning för hög skyddsnivå

När du väljer Cipax Avloppsanläggning för hög skyddsnivå kan du vara trygg med att du inte släpper ut förorenat vatten som kan skada människor och miljö.

Anläggningen består av vår mest populära slamavskiljare med extremt bra slamavskiljningsförmåga (0,06g). Utöver detta en flödesstyrd fosforfälla som själv doserar rätt mängd flockningsmedel och du slipper kemikalier inne i huset då denna är placerad i teknikbrunnen. Allt nedgrävt i marken och smälter in i naturen med sina gröna lock. 

  • Klarar varierande belastning upp till 25 personer
  • Hela systemet installeras utomhus, inga kemikalier inomhus
  • Doserar alltid rätt
  • Enkel och säker att använda
  • Larmar när påfyllnad behövs

Läs mer +

 

Vad menas med hög skyddsnivå?

När din fastighet har klassats som hög skyddsnivå betyder det att det ställs högre krav på rening av avloppsvattnet än vid normal skyddsnivå. Avloppsanläggningen måste reducera utsläpp av syreförbrukande ämnen, fosfor samt kväve. Otillräcklig rening av avloppsvatten från små avloppsanläggningar bidrar till övergödningen av våra vatten. Det innebär också en risk för smitta om dricksvatten eller badvatten förorenas.

Det finns inte något detaljerat regelverk om enskilda avlopp. Däremot finns det allmänna råd som ger riktlinjer för hur de mer generella reglerna i miljölagstiftningen bör tolkas. Detaljerade rekommendationer finns i Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanläggningar för hushållsspillvatten. Man skiljer på skyddsnivå för hälsoskydd och hälsoskydd för miljöskydd. Skyddsnivån för dessa två behöver inte vara densamma men det räcker med att en av dem klassas som hög för att området skall klassas som hög skyddsnivå. 

Dölj beskrivning -

Produkter

4 Produkter
Sortera efter: