Slamavskiljare

En slamavskiljare är ofta det första reningssteget för ett enskilt avlopp det vill säga avlopp för fastighet som inte är anslutet till ett kommunalt avlopp utan där fastighetsägaren själv är ansvarig för att rena hushållets avloppsvatten innan det återförs till det naturliga kretsloppet. 

Slamavskiljare är en nedgrävningsbar tank med funktionen att separera och samla upp större partiklar i form av slam så att efterföljande reningssteg inte sätts igen utan kan rena vattnet ytterligare.  

Vi har ett brett utbud av slamavskiljare i olika storlekar för att kunna erbjuda en optimal variant för varje behov. Förutsättningarna för varje fastighet skiljer sig åt och det har vi tagit fasta på vid utvecklingen genom att ta fram ett flexibelt utbud. 

  • Lågbyggda 
  • Återvinningsbara 
  • Robusta och tåliga 
  • Flexibla 
  • Hög slamavskiljning/rening 

 

Läs mer +

Samtliga CPX slamavskiljare har dessa fördelar:  

 - Lågbyggda slamavskiljare.

Detta gör att transporten av den skrymmande slamavskiljaren blir optimerad samtidigt som slamavskiljaren inte måste grävas ned djupt vilket gör själva installationen både snabbare och billigare. Inte minst om det finns risk att stöta på berg vid grävning kan det göra stor skillnad med en lågbyggd slamavskiljare.  

-Återvinningsbara slamavskiljare.

Samtliga CPX slamavskiljare är tillverkade i åldringsbeständig PE (Polyeten) som är helt återvinningsbar och som ger cirkulär användning. Dessutom är det inget som lakas ur materialet eller som lämnar slamavskiljaren under dess livstid så utöver det positiva som kommer av reningen av avloppsvatten så påverkas inte marken där slamavskiljaren placeras.  

-Robusta och tåliga slamavskiljare.

Både konstruktionen och materialet är framtaget utan att kompromissa med funktion och kvalitet och är utvecklat för nordiska förhållanden. Slamavskiljarna är fribärande, vilket innebär att de till och med kan användas ovan mark, utan att grävas ned. Detta är bara möjligt med tankar som är stadiga. Även nedgrävningsdjupet ned till hela 3m är ett direkt bevis just på hur robusta slamavskiljarna är och att de kommer ge trygg funktion under mycket lång tid.    

 -Flexibla slamavskiljare.

Vi har inte bara slamavskiljare av olika storlek utan har anpassat detaljer och system för att nå största möjliga flexibilitet. Nedgrävningsdjup på 0-3m gör att man kan täcka in de flesta fall oavsett om det är stor lutning på tomten eller om fastigheten har källare. Inlopp och utlopp kan varieras mellan kortsida/långsida för att underlätta placering av slamavskiljaren. Slamavskiljarna finns med eller utan pump och pumpbrunn för att ge just vad omständigheterna kräver.  

-Hög slamavskiljning/reningsgrad.

Gränsvärden för rening av avloppsvatten är inte vår ambitionsnivå utan vi har utmanat oss själva och branschen med att sträva efter bästa tänkbara rening utan att fördyra eller komplicera. Vi har en mycket hög slamavskiljningsförmåga ned till 0,11gram.   

 

Slamavskiljare eller trekammarbrunn? 

Begreppet slamavskiljare och trekammarbrunn är oftast samma sak och begreppet trekammarbrunn kommer från att det är en slamavskiljare uppdelad i just tre kammare för att vattnet ska flyta långsamt så att slammet stannar kvar i tanken. Vår enklaste slamavskiljare är en tvåkammare med mindre volym och detta är oftast fullt tillräckligt för rening av endast BDT-avloppsvatten, från Bad, Dusch och Tvätt. Ett avlopp som även innefattar toalett behöver dock en lite större variant i form av en slamavskiljare med trekammare. 

Val av slamavskiljare 

När man väljer slamavskiljare så måste man utgå ifrån förutsättningar som är unika för varje fastighet. Det lönar sig att utvärdera och efter rådgivning göra anpassade val.   

Typ av avloppsvatten  

Avloppsvatten från fastighet delas upp i 2 typer vilket är svartvatten och gråvatten och vilken variant man har påverkar valet av slamavskiljare. Skillnaden mellan dessa är att svartvatten inkluderar toalett (BDT+WC) medan gråvatten endast är vatten från Bad Dusch och tvätt.  

Skyddsnivå 

Varje fastighet/läge klassificeras utifrån skyddsnivå där närhet till ytvatten som sjö/hav eller grundvatten spelar in. Det finns i Sverige 2 nivåer vilket är allmän normal skyddsnivå och hög skyddsnivå. Vi rekommenderar att man tar hjälp för att säkerställa att rätt klassning görs innan man väljer avloppssystem.  

Storlek på slamavskiljare  

En grundregel för val av storlek på sin slamavskiljare är att ett hushåll på upp till 5 personer behöver en slamavskiljare på drygt 2000L för avloppsvatten som inkluderar allt avloppsvatten (svartvatten BDT+WC) vid normal skyddsnivå medan om man inte har vattentoalett ansluten utan endast BDT (gråvatten) klarar sig på drygt 1000L.  

Vår rekommendation är att detta bör ses som minimum och att man helst väljer en så stor slamavskiljare som man tycker sig ha råd med. Detta för att undvika överbelastning vid hög användning och skapa lite marginal för vad man kan komma att behöva framöver. Slamtömning kommer att behöva göras mer sällan på en större slamavskiljare med stor slamlagringskapacitet och styrs slamtömning efter faktiskt behov så kan man vara helt säker på att investeringen i en större lönar sig i längden både för plånboken och miljön. Tänk långsiktigt – det lönar sig.        

Placering slamavskiljare 

Vi rekommenderar att fastighetsägare tar hjälp med att välja lämpligast placering av slamavskiljaren på sin tomt. Entreprenörer eller konsulter har värdefull erfarenhet och planerar in så att man beaktar exempelvis slamtömning, närhet till vatten och markens lutning. 

Användning slamavskiljare 

Undvik att spola ned skräp och föremål i toaletten som riskerar att fastna i avloppet. Kemikalier och stora mängder fett ska inte hällas i avloppet då det också riskerar att störa funktionen på slamavskiljaren. Bortsett från dessa restriktioner som är allmängiltiga finns det inget speciellt att tänka på rörande användning. Se också drift och underhåll!    

Drift och underhåll slamavskiljare 

En slamavskiljare ska slamtömmas regelbundet med sugbil och då ska man samtidigt inspektera samtliga kammare. Vid rätt belastning så ska det endast finnas ytslam i första kammaren och, om något, endast mindre mängder bottenslam i kammare 2 eller 3. CPX slamavskiljare har en stor manlucka vilket underlättar slamtömning och inspektion av samtliga kammare. Vid uppstart eller slamtömning så ska slamavskiljaren först fyllas med vatten för att ge en korrekt rening.  

Säkerhet slamavskiljare    

Våra slamavskiljare levereras med ett barnsäkert lock som inte kan öppnas utan verktyg. Locket är utformat så att man inte ska kunna trampa igenom men är inte körbart med bil eller annat tyngre fordon. Gå aldrig ned i en slamavskiljare under drift!   

Hur fungerar en slamavskiljare? 

CPX slamavskiljare är uppbyggd för att ge en extra lång flytväg där avloppsvattnet rör sig sakta så att partiklar kan samlas upp i form av slam. Den första kammaren i slamavskiljaren där avloppsvattnet kommer in från fastigheten är också den största och i denna bildas ytslam som sjunker när vattnet står stilla och blir då till bottenslam. Följande kammare är mindre till storlek och vatten förs över mellan kamrarna på en väl utprovad höjd för att ge bästa funktion för rening och slamlagring. I den sista kammaren finns utlopp och möjligheten att placera en pump om man inte har självfall eller vill kunna styra mängden som lämnar till den efterföljande infiltrationen vilket kan ha fördelar för det reningssteget.    

Certifiering av slamavskiljare 

Det är ett europeiskt krav att slamavskiljare ska vara CE-märkta och därmed verifierade, testade och dokumenterade enligt EN12566: ”Avlopp-Reningsanläggning upp till 50PE, fabrikstillverkade slamavskiljare”. Samtliga CPX slamavskiljare är CE-märkta i samarbete med RISE (tidigare SP).   

 

Du hittar mer information samt checklistor för privatpersoner under våra sidor hållbara avlopp och enskilt avlopp.

Dölj beskrivning -

Säljare
Bror Sjölund
Utesäljare CPX Mark/VA
Carolina Brand
Innesäljare CPX-produkter

Produkter

6 Produkter
Sortera efter: